Bondres : bondres Nyoman Semeriani, la vieille fille aguicheuse


Nyoman Semeriani, la vieille fille aguicheuse. Photo : F. Tellier